تاریخ و ظرفیت برگزاری آزمون

 

تقویم آزمونهای مرکز تافل زبان نگار به شرح زیر است:

 

تاریخ و ظرفیت برگزاری  TOEFLوGRE

 

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

2

24

10:00

1397/6/4

26-AUG

TOEFL

24

24

10:00

1397/6/5

27-Aug

GRE

24

24

10:00

1397/6/6

28-Aug

GRE

24

24

10:00

1397/6/10

01-Sep

TOEFL

0

24

10:00

1397/6/11

02-Sep

GRE

24

24

10:00

1397/6/14

05-Sep

TOEFL

0

24

10:00

1397/6/17

08-Sep

GRE

9

24

10:00

1397/6/20

sep-11

TOEFL

1

24

10:00

1397/6/24

Sep-15

GRE

24

24

10:00

1397/06/27

18-Sep

GRE

24

24

10:00

1397/06/31

22-Sep

GRE

5

24

10:00

1397/07/04

Sep-26

TOEFL

18

24

10:00

1397/07/07

29-Sep

GRE

1

24

10:00

1397/07/17

Oct-09

TOEFL

24

24

10:00

1397/07/19

11-Oct

TOEFL

4

24

10:00

1397/07/21

13-Oct

TOEFL

3

24

10:00

1397/07/22

14-Oct

TOEFL

24

24

10:00

1397/07/23

15-Oct

GRE

0

24

10:00

1397/07/25

17-Oct

TOEFL

1

24

10:00

1397/07/28

20-Oct

24

24

10:00

1397/08/03

25-Oct

TOEFL

2

24

10:00

1397/08/05

27-Oct

TOEFL

4

24

10:00

1397/08/06

28-Oct

GRE

4

24

10:00

1397/08/07

29-Oct

24

24

10:00

1397/08/09

31-Oct

TOEFL

21

24

10:00

1397/08/12

3-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1397/08/13

NOV-4

GRE

1

24

10:00

1397/08/14

NOV-5

TOEFL

0

24

10:00

1397/08/19

NOV-10

GRE

4

24

10:00

1397/08/21

NOV-12

24

24

10:00

1397/08/23

14-NOV

TOEFL

1

24

10:00

1397/08/26

17-NOV

24

24

10:00

1397/08/27

18-NOV

GRE

2

24

10:00

1397/08/29

20-NOV

GRE

18

24

10:00

1397/09/05

26-NOV

24

24

10:00

1397/09/08

29-NOV

TOEFL

0

24

10:00

1397/09/10

01-DEC

GRE

0

24

10:00

1397/09/11

02-DEC

GRE

3

24

10:00

1397/09/13

04-DEC

GRE

24

24

10:00

1397/09/15

06-DEC

TOEFL

6

24

10:00

1397/09/17

08-DEC

GRE

0

24

10:00

1397/09/20

11-DEC

TOEFL

1

24

10:00

1397/09/24

15-DEC

TOEFL

0

24

10:00

1397/09/25

16-DEC

GRE

24

24

10:00

1397/09/27

18-DEC

GRE

14

24

10:00

1397/09/29

20-DEC

GRE

24

24

10:00

1397/10/01

22-DEC

GRE

24

24

10:00

1397/10/08

29-DEC

TOEFL

5

24

10:00

1397/10/15

05-JAN

TOEFL

0

24

10:00

1397/10/22

12-JAN

GRE

18

24

10:00

1397/10/25

15-JAN

GRE

0

24

10:00

1397/10/29

19-JAN

TOEFL

5

24

10:00

1397/11/06

26-JAN

GRE

24

24

10:00

1397/11/08

28-JAN

GRE

24

24

10:00

1397/11/10

30-JAN

TOEFL

4

24

10:00

1397/11/13

02-FEB

GRE

12

24

10:00

1397/11/16

05-FEB

GRE

0

24

10:00

1397/11/25

14-FEB

TOEFL

23

24

10:00

1397/11/27

16-FEB

GRE

24

24

10:00

1397/11/29

18-FEB

TOEFL

24

24

10:00

1397/12/04

23-FEB

GRE

24

24

10:00

1397/12/06

25-FEB

GRE

17

24

10:00

1397/12/11

02-MAR

GRE

24

24

10:00

1397/12/14

05-MAR

TOEFL

0

24

10:00

1397/12/18

09-MAR

GRE

24

24

10:00

1397/12/23

14-MARCH

TOEFL

17

24

10:00

1398/01/17

6-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/01/21

10-APRIL

TOEFL

24

24

10:00

1398/01/24

13-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/01/27

16-APRIL

 

 

تاریخ و ظرفیت برگزاری 
آزمونهای آزمایشی اصلیتافل

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

(شمسی)

تاریخ آزمون

(میلادی)

موضوع آزمون

ازمایشی

8

24

11:00

1397/7/5

27-SEP

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

9

24

11:00

1397/7/12

4-OCT

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

7

24

11:00

1397/7/26

18-OCT

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

20

24

11:00

1397/7/30

22-OCT

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

15

24

11:00

97/08/03

25-OCT

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

19

24

11:00

1397/8/10

1-NOV

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

11

24

11:00

1397/08/15

6-NOV

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

16

24

11:00

1397/08/20

11-NOV

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

14

24

11:00

1397/08/24

15-NOV

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

9

24

11:00

1397/08/28

19-NOV

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

12

24

11:00

1397/09/01

22-NOV

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

14

24

11:00

1397/09/05

26-NOV

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

10

24

11:00

1397/09/08

29-NOV

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

18

24

11:00

1397/09/12

3-DEC

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

17

24

11:00

1397/09/15

6-DEC

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

16

24

11:00

1397/09/19

10-DEC

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

20

24

11:00

1397/09/22

13-DEC

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

19

24

11:00

1397/09/26

17-DEC

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

13

24

11:00

1397/09/29

20-DEC

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

15

24

11:00

1397/10/30

20-JAN

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

15

24

11:00

1397/10/04

24-JAN

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

10

24

11:00

1397/10/08

28-JAN

ازمون آزمایشی اصلی TOEFL

18

24

11:00

1397/11/11

30-JAN

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

20

24

:1100

1397/11/15

4-FEB

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

19

24

11:00

1397/11/18

7-FEB

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

14

24

11:00

1397/11/25

14-FEB

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

19

24

11:00

1397/12/02

21-FEB

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

17

24

11:00

1397/12/06

25-FEB

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

18

24

11:00

1397/12/09

28-FEB

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

15

24

11:00

1397/12/16

7-MARCH

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

18

24

11:00

1397/12/20

11-MARCH

آزمون آزمایشی اصلی TOEFL

چنانچه برای آزمون آزمایشی روز دیگری مدنظرتان است با ما تماس بگیرید.

تاریخ و ظرفیت برگزاری آزمون تافل primary-junior

 

ظرفیتباقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

موضوع آزمون

2

24

10:00

1397/5/4

26AUG-

TOEFL JUNIOR

8

24

10:00

1397/6/5

27-Aug

TOEFL PRIMARY Step 1

29

35

9:00

1397/06/25

سیرجان

16-Sep

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

5

24

10:00

1397/6/31

28-Aug

TOEFL PRIMARY Step 2

23

24

11:00

1397/07/19

11-OCT

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

15

24

11:00

1397/08/22

13-NOV

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

14

24

11:00

1397/08/30

NOV-21

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

15

24

11:00

1397/09/06

NOV-27

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

10

24

11:00

1397/09/14

DEC-5

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

12

24

11:00

1397/09/15

ساری 5-DEC

TOEFL JUNIOR-PRIMARY

15

24

11:00

1397/09/21

DEC-12

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

30

50

10:00

1397/09/30

DEC-20

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

17

24

11:00

1397/09/28

DEC-19

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

12

24

11:00

1397/09/30

21-DEC

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

10

24

11:00

1397/10/04

DEC-25

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

40

50

10:00

1397/10/05

26-DEC

TOEFL JUNIOR- PRIMARY

15

24

11:00

1397/10/11

JAN-3اصفهان

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

17

24

11:00

1397/10/18

JAN-8

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

15

24

11:00

1397/10/25

JAN-15

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

17

24

11:00

1397/11/03

JAN-23

/TOEFL PRIMARY-JUNIOR

8

15

11:00

1397/11/05

25-JAN

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

12

24

10:00

1397/11/07

27-JANتهران

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

15

24

11:00

1397/11/16

FEB-5

TOEFL JUNIOR –PRIMARY

1

24

11:00

1397/11/18

8-FEB یزد

TOEFL JUNIOR-PRIMARY

10

24

11:00

1397/11/23

FEB-12

TOEFL JUNIOR -PRIMARY

18

24

11:00

1397/11/30

FEB-19

TOEFL JUNIOR –PRIMARY

61

150

11:00

1397/12/03

مدرسه سوده-تهران

22-FEB

TOEFL JUNIOR- PRIMARY

19

24

11:00

1397/12/08

FEB-27

TOEFL JUNIOR-PRIMARY

74

100

10:00

1397/12/10

29-FEB تبریز

TOEFL JUNIOR- PRIMARY

16

24

11:00

1397/12/15

MARCH-6

TOEFL JUNIOR-PRIMARY

12

45

10:00

1397/12/16

7-MARCHساری

TOEFL JUNIOR-PRIMARY

8

24

10:00

1397/12/19

10-MARCH مدرسه سروش -تهران

TOEFL JUNIOR- PRIMARY

 

چنانچه تاریخ دیگری مدنظرتان است با ما تماس بگیرید.