تاریخ و ظرفیت برگزاری آزمون

 

تقویم آزمونهای TOEFL- GREمرکز تافل زبان نگار به شرح زیر است:

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

GRE

0

24

10:00

1397/10/29

19-JAN

TOEFL

5

24

10:00

1397/11/06

26-JAN

GRE

24

24

10:00

1397/11/08

28-JAN

GRE

24

24

10:00

1397/11/10

30-JAN

TOEFL

4

24

10:00

1397/11/13

02-FEB

GRE

12

24

10:00

1397/11/16

05-FEB

GRE

0

24

10:00

1397/11/25

14-FEB

TOEFL

23

24

10:00

1397/11/27

16-FEB

GRE

24

24

10:00

1397/11/29

18-FEB

TOEFL

24

24

10:00

1397/12/04

23-FEB

GRE

24

24

10:00

1397/12/06

25-FEB

GRE

2

24

10:00

1397/12/11

02-MAR

GRE

24

24

10:00

1397/12/14

05-MAR

TOEFL

7

24

10:00

1397/12/18

09-MAR

GRE

24

24

10:00

1397/12/23

14-MARCH

TOEFL

5

24

10:00

1398/01/17

6-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/01/21

10-APRIL

TOEFL

0

24

10:00

1398/01/24

13-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/01/27

16-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/02/03

23-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/02/08

28-APRIL

TOEFL

8

24

10:00

1398/02/21

11-MAY

GRE

16

24

10:00

1398/02/24

14-MAY

TOEFL

24

24

10:00

1398/02/28

18-MAY

TOEFL

24

24

10:00

1398/02/29

19-MAY

GRE

21

24

10:00

1398/03/07

28-MAY

TOEFL

23

24

10:00

1398/03/11

1-JUN

GRE

24

24

10:00

1398/03/13

3-JUN

GRE

24

24

10:00

1398/03/18

8-JUN

TOEFL

24

24

10:00

1398/03/25

15-JUN

GRE

24

24

10:00

1398/03/27

17-JUN

GRE

24

24

10:00

1398/04/03

24-JUN

TOEFL

24

24

10:00

1398/04/08

29-JUN

تاریخ و ظرفیت برگزاریآزمونهای آزمایشی اصلی تافل

فصل بهار1398

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

(شمسی)

تاریخ آزمون

(میلادی)

موضوع آزمون

ازمایشی

14

24

11:00

1398/01/22

2019/11/4

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

11

24

11:00

1398/01/29

2019/18/04

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

15

24

11:00

1398/02/05

2019/25/04

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

6

24

11:00

1398/02/12

2019/02/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

12

24

11:00

1398/02/19

2019/09/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

10

24

11:00

1398/02/26

2019/16/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

11

24

11:00

1398/03/02

2019/23/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

14

24

11:00

1398/03/09

112019/30/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

13

24

11:00

1398/03/23

2019/13/06

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

4

24

11:00

1398/03/30

2019/20/06

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

چنانچه تاریخ دیگری مد نظرتان است برای بازشدن سایت درروز مدنظر با ماتماس بگیرید.                                            

TOEFL JUNIOR / PRIMARY

فصل بهار   1398

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

وضعیت

موضوع آزمون

15

24

11:00

1398/01/23

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

10

24

11:00

1398/01/27

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

12

24

11:00

1398/01/30

Non- Active

TOEFL JUNIOR-PRIMARY

15

24

11:00

1398/02/03

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

30

50

10:00

1398/02/06

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

17

24

11:00

1398/02/10

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

12

24

11:00

1398/02/13

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

10

24

11:00

1398/02/17

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

40

50

10:00

1398/02/20

Non- Active

TOEFL JUNIOR- PRIMARY

15

24

11:00

1398/02/24

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

40

80

11:00

1398/02/26

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

.چنانچه تاریخ دیگری برای آزمونهای تافل کودک و نوجوان مدنظر است با امور آزمونهای بین الملل تماس بگیرید