کارگاه تافل

 

 

ثبت نام

نوع کلاس کارگاه تخصصی

مبلغ- تومان

مدت دوره - ساعت

ظرفیت تشکیل

پرداخت اینترنتی

TOEFL iBT فشرده

reading

600

15

5

پرداخت اینترنتی

TOEFL iBT فشرده

listening

600

15

5

پرداخت اینترنتی

TOEFL iBT فشرده

speaking

600

15

5

پرداخت اینترنتی

TOEFL iBT فشرده

reading

600

15

5