ثبت نام تافل کاغذی

 

مرکز زبان نگار مجری برگزاری ازمون در کشوراست برای ثبت نام تافل کاغذی با زبان نگار یا مراکز مجاز تماس بگیرید .

آزمون TFI :

 

نام آزمون

خرید و ثبت نام

TFI

پرداخت اینترنتی

 

پس از پرداخت هزینه آزمون رسید خود را به آدرس ایمیل زیر واریز نمایید:

info@toeflnegar.com

برای اطلاع از تاریخ آزمون و تکمیل بقیه مراحل با دفتر تماس بگیرید.

آزمون TFI :

 

نام آزمون

خرید و ثبت نام

TFI

پرداخت اینترنتی

 

پس از پرداخت هزینه آزمون رسید خود را به آدرس ایمیل زیر واریز نمایید:

info@toeflnegar.com

برای اطلاع از تاریخ آزمون و تکمیل بقیه مراحل با دفتر تماس بگیرید.

آزمون TFI :

 

نام آزمون

خرید و ثبت نام

TFI

پرداخت اینترنتی

 

 

پس از پرداخت هزینه آزمون رسید خود را به آدرس ایمیل زیر واریز نمایید:

info@toeflnegar.com

برای اطلاع از تاریخ آزمون و تکمیل بقیه مراحل با دفتر تماس بگیرید.

آزمون درهرفصل برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از تاریخ آزمون با دفتر تماس بگیرید.